3. KSIĘGI RACHUNKOWE
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretacja dokumentów,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie deklaracji ZUS oraz druków RMUA,
 • sporządzenie sprawozdania rocznego,
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego,
 • przygotowanie przelewów z opłatami do U.S. I ZUS,
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. I ZUS,
 • Archiwizacja dokumentów
Login:
Hasło:
Numer telefonu:
Nazwisko:
E-mail:
Forma prawna:
Płatnik VAT:
Forma księgowości:
Ilość dokumentów w miesiącu:
Liczba zatrudnionych pracowników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.